Ang Dios Anak ba ay hindi alam ang kanyang second coming?

  • Christian Chat is a moderated online Christian community allowing Christians around the world to fellowship with each other in real time chat via webcam, voice, and text, with the Christian Chat app. You can also start or participate in a Bible-based discussion here in the Christian Chat Forums, where members can also share with each other their own videos, pictures, or favorite Christian music.

    If you are a Christian and need encouragement and fellowship, we're here for you! If you are not a Christian but interested in knowing more about Jesus our Lord, you're also welcome! Want to know what the Bible says, and how you can apply it to your life? Join us!

    To make new Christian friends now around the world, click here to join Christian Chat.
May 29, 2018
577
19
18
#1
Ang Dios Anak na si Jesus ay hindi ba niya alam kung kailan ang kanyang pangalawang pagdating sa mundo?
 

Artios1

Born again to serve
Dec 11, 2020
673
409
63
#2
Hindi alam ni Hesus.
Baka gusto mong isalin sa ingles para maintindihan ng iba
 

Artios1

Born again to serve
Dec 11, 2020
673
409
63
#4
Why the God the Son does not know his second coming?
I am not able to answer that. We only know what the Bible says in Mar 13:32.

That scripture only refers to the second coming when He returns as King of Kings and Lord of Lord’s

It cannot refer to the “gathering together of the saints” (rapture) in 1Th 4:13-18 ….because that had not been revealed at the time Jesus spoke to Israel.


Hindi ko kayang sagutin yan. Alam lang natin ang sinasabi ng Bibliya sa Mar 13:32.
Ang banal na kasulatang iyon ay tumutukoy lamang sa ikalawang pagdating kapag Siya ay bumalik bilang Hari ng mga Hari at Panginoon ng Panginoon
Hindi ito maaaring tumukoy sa “pagtitipon ng mga santo” (rapture) sa 1Th 4:13-18 ….dahil hindi pa iyon nahayag noong panahong nagsalita si Jesus sa Israel.
 
May 29, 2018
577
19
18
#5
I am not able to answer that. We only know what the Bible says in Mar 13:32.

That scripture only refers to the second coming when He returns as King of Kings and Lord of Lord’s

It cannot refer to the “gathering together of the saints” (rapture) in 1Th 4:13-18 ….because that had not been revealed at the time Jesus spoke to Israel.


Hindi ko kayang sagutin yan. Alam lang natin ang sinasabi ng Bibliya sa Mar 13:32.
Ang banal na kasulatang iyon ay tumutukoy lamang sa ikalawang pagdating kapag Siya ay bumalik bilang Hari ng mga Hari at Panginoon ng Panginoon
Hindi ito maaaring tumukoy sa “pagtitipon ng mga santo” (rapture) sa 1Th 4:13-18 ….dahil hindi pa iyon nahayag noong panahong nagsalita si Jesus sa Israel.
The second coming of Jesus to earth follows after the rapture saints meeting Jesus in the clouds then THEY will proceed to go down to earth...
 

Artios1

Born again to serve
Dec 11, 2020
673
409
63
#6
The second coming of Jesus to earth follows after the rapture saints meeting Jesus in the clouds then THEY will proceed to go down to earth...
Yes …that is true.

All I was saying was the scripture of Mar 13:32 was only referring to the second coming.... not the rapture.... because the entire grace dispensation (administration) which includes the one body, the one new man, being born again and the rapture .....had not been make known yet. It was not made known until Paul received it by revelation Rom 16:25 & 26 …. Eph 3:2-6 …. Col 1:25 &26.Oo…totoo iyan. Ang sinasabi ko lang ay ang banal na kasulatan ng Mar 13:32 ay tumutukoy lamang sa ikalawang pagdating hindi ang pagdagit dahil ang buong dispensasyon ng biyaya (administrasyon) na kinabibilangan ng isang katawan, ang isang bagong tao, ang pagiging ipinanganak na muli at ang pagdagit ay hindi pa ipakilala pa. Hindi ito ipinaalam hanggang sa natanggap ito ni Pablo sa pamamagitan ng paghahayag Rom 16:25 & 26 …. Eph 3:2-6 …. Col 1:25 &26.
 
May 29, 2018
577
19
18
#7
Yes …that is true.

All I was saying was the scripture of Mar 13:32 was only referring to the second coming.... not the rapture.... because the entire grace dispensation (administration) which includes the one body, the one new man, being born again and the rapture .....had not been make known yet. It was not made known until Paul received it by revelation Rom 16:25 & 26 …. Eph 3:2-6 …. Col 1:25 &26.Oo…totoo iyan. Ang sinasabi ko lang ay ang banal na kasulatan ng Mar 13:32 ay tumutukoy lamang sa ikalawang pagdating hindi ang pagdagit dahil ang buong dispensasyon ng biyaya (administrasyon) na kinabibilangan ng isang katawan, ang isang bagong tao, ang pagiging ipinanganak na muli at ang pagdagit ay hindi pa ipakilala pa. Hindi ito ipinaalam hanggang sa natanggap ito ni Pablo sa pamamagitan ng paghahayag Rom 16:25 & 26 …. Eph 3:2-6 …. Col 1:25 &26.
What I understand the rapture and second coming is the same, because Jesus coming will meet first the righteous in the air to give their rewards after that THEY will go down to earth...
 
May 29, 2018
577
19
18
#8
Artios1 the Oneness believer really believe Jesus knows his second coming because for them Jesus is the Father.
 
Jan 2, 2024
132
16
18
#9
Ang Dios Anak na si Jesus ay hindi ba niya alam kung kailan ang kanyang pangalawang pagdating sa mundo?
Kung deretsong sagot ang hahanapin natin ay ganito ang sinabi mismo ni Hesukristo na mababasa natin sa Mateo 24:36 Ngunit tungkol sa araw at oras na yaon walang makakaalam, kahit ang mga naghel sa langit, KAHIT ANG ANAK, kundi ang Ama lamang.

Ang nakapagtataka ay kung bakit alam ni Jesus ang mga palatandaan ng kanyang ikalawang pagdating pero hindi nya alam kung kailan?

At bakit si Jesus ang darating na umangking walang nalalaman o magagawa ayon sa Juan 5:19. Saka and sinabi ni Jesus sa Juan 8:15 Nagsisihatol kayo ayon sa laman; AKOY HINDI HUMAHATOL SA KANINO MANG TAO.
kung hindi humahatol si Jesus ano ang gagawin nya sa kanyang pagdating? Hindi kaya pwedeng ang Ama na mismo ang siyang darating?

O ang tamang tanong ay SINO BA TALAGA SI JESUS na nababasa sa bibliya?
 
Jan 2, 2024
132
16
18
#10
Ang Dios Anak na si Jesus ay hindi ba niya alam kung kailan ang kanyang pangalawang pagdating sa mundo?
Kung deretsong sagot ang hahanapin natin ay ganito ang sinabi mismo ni Hesukristo na mababasa natin sa Mateo 24:36 Ngunit tungkol sa araw at oras na yaon walang makakaalam, kahit ang mga naghel sa langit, KAHIT ANG ANAK, kundi ang Ama lamang.

Ang nakapagtataka ay kung bakit alam ni Jesus ang mga palatandaan ng kanyang ikalawang pagdating pero hindi nya alam kung kailan?

At bakit si Jesus ang darating na umangking walang nalalaman o magagawa ayon sa Juan 5:19. Saka and sinabi ni Jesus sa Juan 8:15 Nagsisihatol kayo ayon sa laman; AKOY HINDI HUMAHATOL SA KANINO MANG TAO.
kung hindi humahatol si Jesus ano ang gagawin nya sa kanyang pagdating? Hindi kaya pwedeng ang Ama na mismo ang siyang darating?

O ang tamang tanong ay SINO BA TALAGA SI JESUS na nababasa sa bibliya?
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

SINO NGA BA SI JESUS NA NASUSULAT SA BANAL NA AKLAT?

Naitanong ko ito dahil sa iisang aklat (Ang Bibliya) ang binabasa ng mga tao kung bakit may apat na magkakaiba ang pagkakilala kay Jesus.

*Mayroong nangangaral na si JESUS AY TAO LAMANG AT HINDI DIYOS(Galing sa bibliya)
*Sinasabi naman ng iba SI JESUS AY MALIIT NA DIYOS, ANG KANYANG AMA ANG MALAKING DIYOS (galing din sa bibliya)
*May nangangaral din na ANG PANGALAN NG AMA AY HESUKRISTO, ANG PANGALAN NG ANAK AY HESUKRISTO AT ANG PANGALAN NG ESPIRITU SANTO AY HESUKRISTO RIN. KAYA ANG PANGALAN NG DIYOS AY HESUKRISTO. Ang tinatawag na Oneness (Galing din daw sa bibliya)
*At marami ang nangangaral na may iisang Diyos lamang subalit mayroon siyang tatlong persona, DIYOS AMA, DIYOS ANAK AT DIYOS ESPIRITU SANTO, SI JESUS AY DIYOS AT TAO (Galing di sa bibliya)
 
May 29, 2018
577
19
18
#11
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

SINO NGA BA SI JESUS NA NASUSULAT SA BANAL NA AKLAT?

Naitanong ko ito dahil sa iisang aklat (Ang Bibliya) ang binabasa ng mga tao kung bakit may apat na magkakaiba ang pagkakilala kay Jesus.

*Mayroong nangangaral na si JESUS AY TAO LAMANG AT HINDI DIYOS(Galing sa bibliya)
*Sinasabi naman ng iba SI JESUS AY MALIIT NA DIYOS, ANG KANYANG AMA ANG MALAKING DIYOS (galing din sa bibliya)
*May nangangaral din na ANG PANGALAN NG AMA AY HESUKRISTO, ANG PANGALAN NG ANAK AY HESUKRISTO AT ANG PANGALAN NG ESPIRITU SANTO AY HESUKRISTO RIN. KAYA ANG PANGALAN NG DIYOS AY HESUKRISTO. Ang tinatawag na Oneness (Galing din daw sa bibliya)
*At marami ang nangangaral na may iisang Diyos lamang subalit mayroon siyang tatlong persona, DIYOS AMA, DIYOS ANAK AT DIYOS ESPIRITU SANTO, SI JESUS AY DIYOS AT TAO (Galing di sa bibliya)
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

SINO NGA BA SI JESUS NA NASUSULAT SA BANAL NA AKLAT?

Naitanong ko ito dahil sa iisang aklat (Ang Bibliya) ang binabasa ng mga tao kung bakit may apat na magkakaiba ang pagkakilala kay Jesus.

*Mayroong nangangaral na si JESUS AY TAO LAMANG AT HINDI DIYOS(Galing sa bibliya)
*Sinasabi naman ng iba SI JESUS AY MALIIT NA DIYOS, ANG KANYANG AMA ANG MALAKING DIYOS (galing din sa bibliya)
*May nangangaral din na ANG PANGALAN NG AMA AY HESUKRISTO, ANG PANGALAN NG ANAK AY HESUKRISTO AT ANG PANGALAN NG ESPIRITU SANTO AY HESUKRISTO RIN. KAYA ANG PANGALAN NG DIYOS AY HESUKRISTO. Ang tinatawag na Oneness (Galing din daw sa bibliya)
*At marami ang nangangaral na may iisang Diyos lamang subalit mayroon siyang tatlong persona, DIYOS AMA, DIYOS ANAK AT DIYOS ESPIRITU SANTO, SI JESUS AY DIYOS AT TAO (Galing di sa bibliya)
Mas akma sa bibliiya ang nangangaral din na ANG PANGALAN NG AMA AY HESUKRISTO, ANG PANGALAN NG ANAK AY HESUKRISTO AT ANG PANGALAN NG ESPIRITU SANTO AY HESUKRISTO RIN. KAYA ANG PANGALAN NG DIYOS AY HESUKRISTO na tinituro ng Oneness